Persondatapolitik for AutoWise - GDPR

Formålet med AutowiseA/S’ persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine persondata, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Autowise A/S har en klar ambition om at minimere behandlingen af dine personoplysninger så meget som muligt og at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, vi behandler. Med denne politik ønsker vi at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Politikken omfatter:

Autowise A/S – CVR 3565 3473

Autowise Lease A/S – CVR 3565 3686

Du kan kontakte begge på adressen Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, telefon 40 80 86 00 eller e-mail admin@autowise.dk.

Har du spørgsmål til vores databeskyttelse?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Det kan ske på e-mail pa@autowise.dk, på direkte telefon 21 67 79 54 eller pr. brev til ovennævnte adresse mærket ”att.: Databeskyttelsesrådgiveren”.

Hvorforbehandler vi dine personoplysninger?

Er du endnu ikke kunde i Autowise, er formålet med at behandle de oplysninger, vi indsamler og registrerer om dig, at kunne kontakte dig, så vi kan afdække dine behov, udarbejde tilbud om et eller flere bilprodukter, samt målrette vores markedsføring og rådgivning over for dig. Bliver du ikke kunde, opbevarer vi nogle få oplysninger om dig i en begrænset periode af hensyn til administrative formål, her under dokumentation.

Når du er kunde i Autowise, er formålet med at behandle og udveksle de oplysninger, vi har registreret om dig, at:

· kunne identificere og servicere dig som kunde,

· kunne rådgive dig i forhold til leasing eller køb

· kunne rådgive dig i forhold til om leasing bedst kan ske i privat, virksomheds- eller dele-leasing-regi,

· løbende tilpasse og udvikle vores produkter og services til gavn for bl.a. dig,

· skabe et bedre grundlag for, at vi kan målrette vores rådgivning og markedsføring afvores produkter til dig,

· give os mulighed for at udføre administrative opgaver, som f.eks. at beregne leasingydelser, foretage kreditvurdering, styring og udvikling af vores IT-systemer, hjemmeside og apps, dokumentation af aftaler, overvågning samt statistisk behandling,

· gennemføre og korrigere betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter o.lign.,

· opfylde en række krav i lovgivningen om registrering og videregivelse af bl.a.personoplysninger, f.eks. i medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering samt skatteindberetning.

Er du erhvervskunde, indhenter vi oplysninger om virksomhedens juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om en virksomheds reelle ejere.

Vi behandler også oplysninger om personer, som ikke har et direkte kundeforhold til Autowise i det omfang de er kautionistereller kontaktpersoner for kunder.

Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores aftaler med dig efter Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt.

Vi vil også behandle dine oplysninger, når det er et krav i lovgivningen, f.eks. i den finansielle lovgivning. Det kan blandt andet ske på baggrund af reglerne om god skik og forsikringsformidling samt efter regler om hvidvask og terrorfinansiering eller skatteindberetninger. Det følger af Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1 litra c.

Vi behandler desuden dine personoplysninger, så vi kan udvikle vores forretninger og ydelser f.eks. styre vores forhold til kunder, udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen), varetage drift og vedligeholdelse af IT- systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Vi benytter for nuværende ikke profilering og automatiske afgørelser. En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af IT-systemer.

Denne nødvendige behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af Persondataforordningen, artikel 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke helt eller delvist, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2,litra a. Det kan du gøre ved at kontakte dit Autowise på adressen Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, telefon 40 80 86 00 eller e-mail admin@autowise.dk.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Vi har brug for at registrere, behandle og udveksle disse kategorier afkundeoplysninger:

Stamdata: f.eks. navn, CPR-nr., CVR-nr., adresse, e-mailadresse, telefonnummer, pasnummer, afgivnesamtykker, mv.

Produkt- og kontraktdata: f.eks. aftaletype, aftalenummer, skadesforløb, betalingsforløb, betalingsoverførselsaftaler, saldo- og posterings-oplysninger, mv.

Økonomiske oplysninger: f.eks. lønoplysninger, regnskabsoplysninger, RKI-registrering, indtægts- og formueforhold.

Vi registrerer for nuværende ikke følsomme oplysninger eller adfærdsdata.

Hvorfår vi oplysningerne fra?

Vi får oplysningerne på forskellig vis. Oplysningerne kan enten være givet af dig, eller de kan komme fra ejendomsdata, oplysninger fra tingbogen, bilbogen, DMR, cvr.dk og andre offentligttilgængelige kilder, som vi indhenter i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvem kan vi udveksle dine oplysninger med?

Udveksling af data er fastlagt i vores aftalebetingelser, hvorefter vi kan udveksle persondata med forsikringsselskaber og vores fundingpartnere.

Som led i den løbende IT-systemdrift overlader vi data til databehandlere, som er leverandører af administration, data-lagerkapacitet eller systemdrift. Der kan som led i samarbejdet med vores leverandører blive overført personoplysninger til lande inden for EU/EØS eller leverandører uden for EU/EØS, hvis leverandørerne har tiltrådt vilkår, som giver en tilsvarende beskyttelse af personoplysningerne som i EU/EØS.

Autowise videregiver oplysninger til tredjemand, når vi er retligt forpligtede til det. Det kan f.eks. dreje sig om at videregive oplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Motorregistret eller skattemyndighederne.

Hvornår sletter vi dine oplysninger? Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, eller vi kan blive mødt med et krav. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at vi sletter oplysninger senest 10 år efter, at kundeforholdet er ophørt.

Hvis du vælger ikke at acceptere et tilbud på et produkt fra et Autowise, vil tilbuddet og samtlige indsamlede oplysninger om dig blive slettet 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor du modtog tilbuddet.

Det gælder dog ikke for oplysninger, som vi bruger til at sende dig markedsføringmed dit samtykke.

Hvis du meddeler Autowise, at du ikke ønsker at blive kunde i Autowise, og ikke ønsker at blive kontaktet angående rådgivning eller markedsføring eller ikke ønsker, at vi gemmer oplysninger om dig, sletter vi alle oplysninger om dig, medmindre vi ifølge lovgivning er forpligtet til at gemme oplysninger.

Hvad er dine rettigheder?

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og hvilke typer af oplysninger vi i givet fald udveksler på baggrund afdit samtykke. Du kan også få oplyst, hvilke selskaber og/eller personerudvekslingen sket til, og hvad formålet er.

Du har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring– med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring, profileringog automatiske afgørelser.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan eventuelt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Vil du klage?

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du sende en e-mail med detaljerne i din klage til Autowise’s databeskyttelsesrådgiver på adressen ovenfor. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Autowise’s behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henviser vi til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Vi vil løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik. Persondatapolitikken er senest opdateret den 25. maj 2018.